Playback i skolor

- med demokrati och värdegrund som bas

Foto: Johanna Jivanna Hopkins, 2016

Alla har en berättelse

Genom berättelser får vi kunskap om oss själva, varandra och världen. Varje personlig erfarenhet förmedlar något allmänmänskligt och när personliga berättelser blir berättade tillåts perspektiv att komma i dialog med varandra. När det berättade även får en konstnärlig form väcks ett aktivt lyssnande och möjlighet till empatiskt växande och vidgade perspektiv.

(Se gärna på TEDx-föredraget “Everyone Has a Story” med Jo Salas, en av skaparna av playbackteaterformen.)

Foto: Ann-Sofie Wensbo, 2018

Berättaren, berättelsen och publiken

Playbackteater är en improviserad och interaktiv teaterform där konkreta, självupplevda situationer ges konstnärlig gestalt på scenen (ett klassrum kan enkelt göras om till ett scenrum). En playbackteaterensemble består av en spelledare som för dialogen med publiken, tre-fyra aktörer samt en musiker. Rekvisitan består av olikfärgade tyger och boxar.

Spelledaren håller i strukturen, ställer frågor och leder kommunikationen mellan publik och ensemble, och det som berättas i publiken blir gestaltat på scen. Genom en föreställning (60-90 min) växer en väv av korta reflektioner och längre berättelser fram i ett gestaltande samtal.

Foto: Johanna Jivanna Hopkins, 2013

Demokrati och värdegrund

Playbackteater är ett utmärkt verktyg för ett praktiskt demokrati- och värdegrundsarbete, såväl i skolan som i organisationer, och vi i Teater X har god erfarenhet av samarbeten med skolor i demokrati- och värdegrundsprojekt.

Skolinspektionen skriver i sin granskningsrapport “Skolornas arbete med demokrati och värdegrund”:

  • Skolan har ett dubbelt uppdrag som består i att förmedla och förankra både kunskaper och demokratiska värden. Det handlar om att utbilda medvetna och kompetenta samhällsmedlemmar som enligt demokratins ideal kan hantera den kunskap och värdegrund som det svenska samhället vilar på. Målet med skolans demokrati- och värdegrundsarbete är att främja demokratin och motverka odemokratiska uttryck. Det förutsätter att värdegrunden integreras i kunskapsmålen. Skolan ska enligt läroplanen både överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att förbereda dem för att leva och verka i samhället.

Vidare skriver Skolinspektionen:

  • Alla lärare behöver arbeta målmedvetet så att alla elever inkluderas och ges möjlighet att delta i undervisningen genom att kunna ge uttryck för sina tankar och åsikter samt träna sig på att motivera dem inför andra. Enligt läroplanen är språk, lärande och identitetsutveckling nära sammankopplade.

Genom att använda sig av playbackteater som metod har skolor en god möjlighet att, som Skolinspektionen formulerar det, ge eleverna ett ökat inflytande [samt] ökade möjligheter att vara delaktiga och komma till tals i undervisningen, så att praktisk demokratisk träning kombineras med deras kunskapsutveckling i olika ämnen.

Foto: Johanna Jivanna Hopkins, 2013

Exempel på erbjudanden

  1. Playbackteater (föreställning + workshop) för lärare som ett sätt att reflektera kring värdegrundsarbetet.

  2. Playbackteater (föreställning + workshop) i klassrum för 1-2 klasser åt gången utifrån en infallsvinkel relaterat till pågående ämnesinnehåll.

  3. Playbackteaterföreställning för elever (plus medföljande lärare) på Impro & Co med utgångspunkt i ett för skolan/klassen pågående fördjupningsprojekt eller -tema.

  4. Workshop med elever som får lära sig playbackteater och som sen kan spela tillbaka andra elevers, föräldrars eller lärares historier.

  5. Workshop med lärarkollegor som lär sig formerna för att spela tillbaka berättelser från elever. (Se också aktuella kurser.)

Exempel på projekt vi genomfört

I början av 2020 hade vi ett projekt för åk 6 på Internationella Engelska Skolan i Älvsjö på temat Sociala medier och "Livet på nätet". Om detta går att läsa mer på skolans hemsida. Här är en av många elevplanscher som eleverna tillverkade som en reflektion över terminens tema och upplevelsen av Teater X:

Mål och medel

Projektet på IES är ett av många projekt som varit möjligt tack vare projektpengar från Skapande Skola, men det finns även andra fondmedel att söka för att förverkliga sådana här projekt. Har ni idéer på projekt eller frågor, tveka inte att kontakta oss!

Foto: Unn Tiba, 2014